Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Şirketin varlığını gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Türk Ticaret Kanununu 378. maddesi gereği çalışmalar yaparak ve riskin yönetilmesini sağlar. Komite, Yönetim Kurulu’na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder. Rapor denetçiye de yollanır.

Riskin erken saptanması komitesi Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespitleri ve önerilerini hazırlanacak yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu’na sunar. Her komite toplantısını izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Komite Başkanı, Yönetim Kurulu’na komite toplantısı ve komite faaliyetlerine ilişkin özet bilgilendirme yapar. Komite, doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetim sistematiği çerçevesinde tanımlanmasını, değerlendirilmesini, izlenmesini ve Şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasını sağlar. Olasılık ve etki hesaplarına göre, Şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak riskleri tespit eder. Komite Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunu sağlar ve risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesini takip eder. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komiteye verilen/verilecek görevleri yerine getirmek, risk yönetim sistemlerini her iki ayda bir gözden geçirmek ve Yönetim Kurulu’na Durum Değerlendirme Raporu sunmak, söz konusu raporu ayrıca bağımsız denetçiye de göndermek Komitenin görevleri arasındadır.

Komite, kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Alınan kararlar Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanarak arşivlenir. Komite Yönetim Kurulu’na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yunus SÖNMEZ             Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Levent MARMARALI     Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)