Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Tebliğ kapsamında, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Genel Müdür komitede görev alamaz. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite üyeleri arasında Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi de bulunur. Komitenin görev süresi olağan genel kurul toplantısının yapıldığı güne kadar olan süredir. Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri belirlenir. Görev süresi dolan komite üyeleri yeniden seçilebilir. Komitenin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

Komite Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlamak, Şirkette verimli ve etkin bir Kurumsal Yönetim Kültürü’nün oluşmasını sağlamakla görevlidir. Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözeterek, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kurulu adına öncü rol oynar. Komite Bağımsız Üyelik için aday tekliflerini, adayın Sermaye Piyasası mevzuatına göre bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir raporla Yönetim Kurulu onayına sunar. Bağımsızlığını kaybettiği için Yönetim Kurulu’ndan istifa eden veya herhangi bir nedenden dolayı üyeliği biten Bağımsız Üye yerine, asgari Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanması için ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yaparak değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Faaliyet raporunda yer alan ve kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun hazırlanmasına destek olur, faaliyet raporunda yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.

Komite Aday Gösterme Komitesi görevlerine istinaden; Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar ve Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmelerini, bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunar.

Komite, Ücret Komitesi görevlerine istinaden; Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları belirleyerek bunların gözetimini yapar. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Komitenin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Mustafa Hilmi ÇELİK     Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Levent MARMARALI       Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Bülent YENİGÜN              Komite Üyesi  (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)