Etik Kurallar

Etik Kurallar

Etik Kurallar, Şirketin tüm ilişkilerini düzenlemede rehber mahiyette olup, hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi amacını taşıyan ve tüm çevreleri makul ortak bir çıkar paydasında buluşturan kurallar bütünüdür.

Ziraat GYO ortakları, müşterileri ve çalışanları ile olan tüm ilişkilerinde adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak pay sahiplerinin yatırımlarının en düşük risk seviyesi ile en yüksek artı değer elde etmesi için gerekli çabayı gösterir.

Pay Sahiplerine İlişkin İlkeler  

Ziraat GYO pay sahiplerine karşı eşit davranır ve haklarını korur.

Ziraat GYO risk yönetimini uygulayarak pay sahiplerinin yatırımlarından doğabilecek risklerini en aza indirmeyi hedefler.

Pay sahiplerine sahip oldukları hisse sayısına bakılmaksızın aynı değeri verir.

Hak sahiplerine doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımında bulunur. Bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alınır.

Şirketin mali durumu faaliyet alanı yönetici vb. değişiklikler internet sitesinde güncellenerek pay sahiplerinin gelişmelerden haberdar olması sağlanır.

Pay sahiplerinin ihtiyaç duydukları bilgilere doğru zamanda en az maliyetle ulaşmaları için gerekli tedbirler alınır.

Pay sahiplerinin Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, ticari bilgiler hariç olmak üzere bilgi talepleri en kısa zamanda karşılanır.

Kamuya açıklanması gereken bilgiler, yararlanacak kişilerin karar vermesine yardımcı olacak şekilde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olarak yayınlanır.

Şirket İşlem ve faaliyetlerinde, ülkenin kanunlarına, tabi olduğu mevzuata ve menfaat sahipleri ile yapmış olduğu sözleşmelere tamamıyla uyar.

Hak sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, haklarını iyi niyet kuralları ve şirket imkânları çerçevesinde korur.

Pay sahiplerinin genel kurula katılması için gerekli tüm tedbirleri alır. Pay sahiplerinin görüşlerini rahatça açıklayabilmeleri için iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanır.

Yönetim Kurulu, üst yönetimin pay ve menfaat sahiplerine hesap verebilmesi için gerekli yapılanmayı sağlar.

Çalışanlara İlişkin İlkeler

Şirket ve çalışanları kanunlara, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun hareket eder.

Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmaya yönelik eğitim programları gerçekleştirilir.

Çalışanların haklarına ve özgürlüklerine saygılıdır. Tüm haklarının zamanında ve tam olarak kullanılmasını ve edinilmesini sağlar. Çalışanlarında da pay ve menfaat sahiplerine aynı şekilde davranmasını bekler.

Çalışanlar için hem fiziki hem manevi güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlar.

Pay ve menfaat sahiplerinin özel bilgilerinin, ticari sıralarının gizliliğine özen gösterir, yasaların gerektirdiği kişi ve kurumlar dışında kalan 3. taraflara bilgi vermez.

Şirket ve çalışanlar her türlü çıkar çatışmasının önlenmesinde azami özeni gösterir.

Şirket her çalışanının önerisini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür.

Çalışanların şirketin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.

Çalışanların hissedarlarla, tedarikçilerle ve müşterilerle dürüst iletişim kurmaları beklenir. Şirketin adını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmaları beklenir.

Çevreye, tüketiciye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar. Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını gözetir.

Mevzuata İlişkin İlkeler

Başta Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu olmak üzere tabi olunan tüm yasal düzenlemelere uygun hareket edilir. Yeni yasal düzenlemeler yakından takip edilerek gerekli uyum en kısa zamanda sağlanır.

Şirket tarafından hazırlanan tüm mali raporlar TMS ve UFRS ilkelerine uygun olarak hazırlanır.

Pay sahipleri ile olan ilişkilerde eşit davranma ilkesine uygun olarak tüm yasa, yönetmelik ve tebliğlere uygun hareket edilir.

Müşteriler-Tedarikçiler- İş Ortaklarına İlişkin İlkeler

Müşteriler için değer yaratır, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılar.

Kaliteli ürün ve hizmetler sağlar ve istikrarlı politikalar izler.

Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturur.

Her zaman alanında uzman, etik değerleri benimseyen ortaklarla işbirliğini geliştirir.

İlkelere Uyum

Ziraat GYO ve çalışanları bu ilkeleri sonuna kadar uygulamaya çalışacaklardır. Ayrıca etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk olarak değerlendirilmeyecektir.